+ 31 35 677 7160 info@2oftheguys.nl

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op traininge;, klassikaal, online en blended, die door 2 Of the Guys Trainersburo worden georganiseerd.

Toelating en selectie
Trainersburo bepaalt welke deelnemers worden toegelaten bij een klassikale training. Daarbij geldt als criterium dat de deelnemer aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de training noodzakelijk zijn. Deze kwaliteiten worden gemeten op basis van een intake-gesprek en/of op voorspraak van de leidinggevende van de deelnemer c.q. de opdrachtgever.
Voor het volgen van een online training geldt deze selectie niet.

Beschikbaarheid
De deelnemer dient de gehele training bij te wonen. Indien de training dit vereist, dient ook ‘s avonds en in de weekends tijd beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding of studie te kunnen verrichten. Trainersburo heeft het recht bij herhaalde absentie van een deelnemer, niet veroorzaakt door overmacht, de overeenkomst te verbreken zonder dat daaraan een recht tot restitutie van trainingsbedragen kan worden ontleend.
Online training kan in de eigen tijd van de deelnemer worden gevolgd. De deelnemer heeft, tenzij er expliciet anders is afgesproken, 2 maanden toegang tot de cursus binnen de online academie.

Kosten en betaling
De prijs van een incompany training wordt op aanvraag geoffreerd. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle betalingen dienen te geschieden op de door Trainersburo aangegeven termijn van 14 dagen na factuurdatum.
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de deelnemer naar Hilversum en vice versa komen geheel voor rekening van de deelnemer.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de invordering van het door de deelnemer of opdrachtgever verschuldigde of niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de deelnemer of opdrachtgever. Eventuele terugbetalingen aan de opdrachtgever zullen binnen een maand worden verwerkt.
Individuele inschrijvingen in de online academie worden voorafgaand aan de e-learning per iDeal voldaan. Eerst dan zal de inlog worden verschaft.

Annulering
Een wettelijke bedenktijd van 14 dagen is op de overeenkomst voor klassikale training van toepassing.
Na het verstrijken van deze tijd kan de training niet meer worden geannuleerd. Het volledige trainingsbedrag zal in rekening worden gebracht.
Restitutie van bedragen voor online training is, gezien de doorlooptijd van de cursussen, niet mogelijk.

Overmacht
Trainersburo houdt zich, in geval van overmacht, het recht voor de oorspronkelijke trainingsleider of trainer van een klassikale training te vervangen. Indien een training geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of faciliteiten zal zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers andere data worden vastgesteld om de training alsnog door te laten gaan. Indien een deelnemer als gevolg hiervan de training of een deel daarvan niet kan volgen, zullen de door hem of door een opdrachtgever reeds betaalde trainingsbedragen proportioneel worden gerestitueerd, na aftrek van reeds gemaakte kosten, zonder
recht van deelnemer op verdere vergoeding.

Trainingsmateriaal
Het tijdens de training aan de deelnemer ter beschikking gestelde trainingsmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Trainersburo worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de training.
Online trainingen mogen steeds door 1 persoon met een inlogcode gevolgd worden.
Niets uit de e-learnings mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik.

Aansprakelijkheid
Trainersburo geeft opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet. De opdrachtgever vrijwaart Trainersburo voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens opdrachtgever met betrekking tot de training waarop de overeenkomst van toepassing is.
Trainersburo vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens Trainersburo met betrekking tot de training waarop de overeenkomst van toepassing is.

Geheimhouding
Medewerkers en docenten van Trainersburo verplichten zich de informatie omtrent de activiteiten van de deelnemer c.q. diens bedrijf, die zij in het kader van de training ontvangen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten dat deze voorbehouden dient te blijven aan de deelnemer c.q. diens bedrijf, niet aan derden ter kennis te brengen.

Rapportage
Trainersburo rapporteert aan de opdrachtgever over de vraag of de deelnemer voldaan heeft aan de eisen die aan het eind van de opleiding worden gesteld.

Ontbinding
2 Of the Guys Trainersburo is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Naarderweg 16 • 1217 GL Hilversum
info@2oftheguys.nll • www. 2oftheguys.nl • +31 (0) 35 677 7160
KvK 74873997 • BTW NL001544333B12 • Bank NL76 KNAB 0258 4069 25