+ 31 35 677 7160 info@2oftheguys.nl

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op trainingen, klassikaal, online en blended, die door
Trainersburo worden georganiseerd.

Toelating en selectie
Trainersburo bepaalt welke deelnemers worden toegelaten bij een klassikale training. Daarbij geldt
als criterium dat de deelnemer aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de
training noodzakelijk zijn. Deze kwaliteiten worden gemeten op basis van een intake-gesprek en/of
op voorspraak van de leidinggevende van de deelnemer c.q. de opdrachtgever.
Voor het volgen van een online training geldt deze selectie niet.

Beschikbaarheid
De deelnemer dient de gehele training bij te wonen. Indien de training dit vereist, dient ook ’s avonds
en in de weekends tijd beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding of studie te kunnen
verrichten. Trainersburo heeft het recht bij herhaalde absentie van een deelnemer, niet veroorzaakt
door overmacht, de overeenkomst te verbreken zonder dat daaraan een recht tot restitutie van
trainingsbedragen kan worden ontleend.
Online training kan in de eigen tijd van de deelnemer worden gevolgd. De deelnemer heeft, tenzij er
expliciet anders is afgesproken, 8 weken toegang tot de cursus binnen de online academie.

Kosten en betaling
De prijs van de training wordt op aanvraag geoffreerd. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Alle betalingen dienen te geschieden op de door Trainersburo
aangegeven termijn van 14 dagen na factuurdatum.
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de deelnemer naar Hilversum en vice versa komen
geheel voor rekening van de deelnemer.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de
invordering van het door de deelnemer of opdrachtgever verschuldigde of niet tijdig betaalde
bedrag, zijn voor rekening van de deelnemer of opdrachtgever. Eventuele terugbetalingen aan de
opdrachtgever zullen binnen een maand worden verwerkt.
Individuele inschrijvingen in de online academie worden voorafgaand aan de e-learning per iDeal
voldaan. Eerst dan zal de inlog worden verschaft.

Annulering
Een wettelijke bedenktijd van 7 dagen is op de overeenkomst voor klassikale training van toepassing.
Na het verstrijken van deze tijd kan de training niet meer worden geannuleerd. Het volledige
trainingsbedrag zal in rekening worden gebracht.
Restitutie van bedragen voor online training is, gezien de doorlooptijd van de cursussen, niet
mogelijk.

Overmacht
Trainersburo houdt zich, in geval van overmacht, het recht voor de oorspronkelijke trainingsleider of
trainer van een klassikale training te vervangen. Indien een training geheel of gedeeltelijk geen
doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of
faciliteiten zal zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers andere data worden vastgesteld om de
training alsnog door te laten gaan. Indien een deelnemer als gevolg hiervan de training of een deel
daarvan niet kan volgen, zullen de door hem of door een opdrachtgever reeds betaalde
trainingsbedragen proportioneel worden gerestitueerd, na aftrek van reeds gemaakte kosten, zonder
recht van deelnemer op verdere vergoeding.

Trainingsmateriaal
Het tijdens de training aan de deelnemer ter beschikking gestelde trainingsmateriaal mag niet zonder
schriftelijke toestemming van Trainersburo worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor
andere doeleinden dan binnen het kader van de training.
Online trainingen mogen steeds door 1 persoon met een inlogcode gevolgd worden.
Niets uit de e-learnings mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het
reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of
andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor
eigen oefening, studie of gebruik.

Aansprakelijkheid
Trainersburo geeft opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Zij aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden,
behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet. De opdrachtgever vrijwaart Trainersburo voor
aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens
opdrachtgever met betrekking tot de training waarop de overeenkomst van toepassing is.
Trainersburo vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit
of handeling verricht door of namens Trainersburo met betrekking tot de training waarop de
overeenkomst van toepassing is.

Geheimhouding
Medewerkers en docenten van Trainersburo verplichten zich de informatie omtrent de activiteiten
van de deelnemer c.q. diens bedrijf, die zij in het kader van de training ontvangen en waarvan zij
redelijkerwijs kunnen verwachten dat deze voorbehouden dient te blijven aan de deelnemer c.q.
diens bedrijf, niet aan derden ter kennis te brengen.

Rapportage
Trainersburo rapporteert aan de opdrachtgever over de vraag of de deelnemer voldaan heeft aan de
eisen die aan het eind van de opleiding worden gesteld.

Ontbinding
Trainersburo is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande
rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Joop van den Endeplein 11 • 1217 WJ Hilversum
info@trainersburo.nl • trainersburo.nl • +31 (0) 6 105 6666 4
KvK 64176037 • BTW NL123435377B02 • Bank NL29 SNSB 0926 1094 64